ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์สำเริง รางแดง
ตำแหน่ง :นายกสมาคม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
Telephone :
Email :